Vzdelávanie


Dôchodkový  systém je vytvorený pre zabezpečenie toku príjmov jednotlivcov potom ako dosiahli dôchodkový vek a odišli z trhu práce. Na obdobie od odchodu z trhu práce po ich smrť je nutné zabezpečiť tok určitých príjmov, ktoré sa nazývajú dôchodok.

Účelom dôchodkového systému je vyrovnávanie spotreby počas životného cyklu jednotlivca, t.j. dôchodok v čase postproduktívneho veku za výmenu prispievania do systému počas produktívneho veku jednotlivca. Druhým  účelom je poistenie, predovšetkým proti riziku dĺžky života, ktoré predstavuje neistotu spojenú s dĺžkou života jednotlivca.

Z pohľadu základných vzťahov a vnútornej štruktúry dôchodkového systému existujú principiálne len dva základné subsystémy. V prvom prípade pracujúci počas svojho produktívneho veku odvádzajú časť zo svojej mzdy v prospech súčasných dôchodcov s prísľubom, že budúca generácia pracujúcich bude prispievať na ich dôchodky. Tento typ dôchodkového subsystému sa nazýva nekrytý alebo priebežný pilier (PAYG, PAYGO, pay-as-you-go). Jeho finančná solventnosť a udržateľnosť je preto determinovaná najmä demografickým vývojom populácie.

Druhý subsystém je postavený na princípe investičného sporenia časti mzdy ekonomicky aktívnych jednotlivcov na dôchodok vo forme fondového (druhého, kapitalizačného) piliera. Znamená to, že ekonomicky aktívny jednotlivec časť dôchodku sporí na vlastnom účte vo svoj vlastný prospech a vytvára si tak finančné aktívum pre seba pre obdobie postproduktívneho veku.

Druhý pilier v podmienkach SR je nastavený ako tzv. model definovaných príspevkov (DC). Cieľom tohto modelu je prostredníctvom investovania individuálne definovaných príspevkov a naakumulovaného majetku sporiteľov na finančných trhoch, a dosahovať tak zvyšovanie hodnoty majetku. Tento model v neregulovanom prostredí negarantuje žiadnu vopred definovaný výšku dôchodku a riziko počas celej doby sporenia prenáša na sporiteľa. Podstata fungovania DC modelu kapitalizačného piliera a jeho výkonnosť v čase znázorňuje nasledovný obrázok.


Výška dôchodku je plne závislá od dvoch parametrov: 1. doby a výšky sporenia, 2. vývoja hodnoty spravovaného majetku v čase. Ak jednotlivec počas ekonomicky aktívneho obdobia sporí málo alebo krátko, nemôže očakávať vysoký dôchodok. Zároveň, ak je hodnota naakumulovaného majetku v čase odchodu do dôchodku nízka, bude výška dôchodku nízka. A naopak. Výkonnosť DC modelu kapitalizačného piliera je závislá od uplatnenej investičnej stratégie správcu a jeho schopnosti zhodnocovať prostriedky na finančných trhoch v čase. Výkonnosť kapitalizačného piliera je v najvšeobecnejšej rovine chápaná ako funkcia výnosu a rizika, pričom riziko predstavuje volatilitu vývoja výnosu v čase. Výhodou kapitalizačného piliera je, že vo všetkých momentoch je finančne stabilný, t.j. negeneruje ani prebytky ani deficity. Na druhej strane jeho veľkou nevýhodou je výrazné kolísanie hodnoty majetku v čase.

Svoju úlohu zohráva aj riziko, že súčasná hodnota dôchodku bude nižšia ako očakávaná v čase vstupu jednotlivca do sporivého systému.

Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár