Vstup a výstup z II. piliera   |   Osobný dôchodkový účet   |   Poplatky   |   Garancie   |   Investičné stratégie   |   Benchmarking výkonnosti

Legislatívne zmeny od 1. 4. 2012


      Hlavnými zmenami účinnými od 1. apríla 2012 sú:

  • zmena názvov dôchodkových fondov (d.f.),
  • povinnosť vytvorenia štvrtého dôchodkového fondu, tzv. indexového, ktorého úlohou bude kopírovať finančný index vybraný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
  • automatické zaradenie prvopoistencov do II. piliera (čím sa stávajú sporiteľmi) s možnosťou vystúpenia z II. piliera do 720 dní (2 rokov) - tzv. opt-out princíp,
  • povinná doba sporeniasa skracuje z 15 na 10 rokov,
  • zmeny týkajúce saodplát pre DSS,
  • nárok na odplatu za zhodnotenie majetku má dôchodková správcovská spoločnosť len v prípade, že je prekonané trojročné historické maximum (tzv. high water mark princíp),
  • zmena účtovania dôchodkovej jednotky – odpočítanie odplaty za správu majetku v d.f. a zhodnotenie majetku v d.f. sa prejaví na znížení hodnoty dôchodkovej jednotky,
  • zmeny týkajúce sa garancií – ruší sa povinnosť garantovať nominálne neznehodnotenie majetku v zmiešanom a akciovom dôchodkovom fonde, v dlhopisovom dôchodkovom fonde garancie ostávajú zachované, avšak v novej forme (60-mesačné porovnávacie obdobie, sledovanie raz ročne),
  • DSS musia zaviesť "štandardný" systém riadenia rizík (trhových, kreditných a operačných) a NBS má možnosť realizovať "stresové testovanie" DSS-iek a d.f.
  • možnosť investovania do cenných papierov zastupujúcich drahé kovy (20 % čistej hodnoty majetku d.f. v zmiešanom a akciovom d.f.),
  • podiel dlhopisových a peňažných investíciív akciovom d.f. môže spolu tvoriť najviac80 % čistej hodnoty jeho majetku,
  • zaviedla sa tzv. referenčná hodnota, ktorá slúži na porovnávanie výnosu d.f. so zvoleným benchmarkom.

 

Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár