I. pilier   |   II. pilier   |   III. pilier

III. pilier


Doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje dobrovoľný, tzv. tretí pilier dôchodkového systému, v ktorom sú finančné prostriedky účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník") spravované súkromnými spoločnosťami.

Doplnková dôchodková spoločnosť (DDS) je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva svoju činnosť po splnení zákonom ustanovených podmienok na základe povolenia na vznik a činnosť DDS vydaného Národnou bankou Slovenska. Každá DDS je povinná vytvoriť a spravovať jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond a najmenej jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond.

Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu tzv. „rizikových prác", t. j. prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4, alebo skončenia výkonu prác zamestnanca, ktorý je tanečný umelec alebo hudobný umelec, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj.

Účastníkom sa stáva zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou alebo iná fyzická osoba, ktorá ku dňu uzatvorenia zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení s DDS (táto zmluva sa nazýva účastnícka zmluva) dovŕšila najmenej 18 rokov veku. Prostredníctvom doplnkového dôchodkového sporenia si účastník sporí finančné prostriedky v DDS, ktorá tieto prostriedky investuje za účelom ich zhodnotenia. Výsledná suma závisí od výšky finančných prostriedkov, ktoré účastník, resp. jeho zamestnávateľ počas celého obdobia sporenia do DDS odviedli a od miery ich zhodnotenia. Výška mesačných príspevkov účastníka na doplnkové dôchodkové sporenie je dohodnutá v účastníckej zmluve. Platenie príspevkov zamestnávateľa a ich výšku možno dohodnúť v kolektívnej zmluve. Výška príspevkov zamestnávateľa, ktorý platí príspevky za svojich zamestnancov - účastníkov - je súčasťou zamestnávateľskej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a DDS. Zamestnávateľ však nie je vo všeobecnosti povinný zamestnávateľskú zmluvu uzatvoriť s výnimkou účastníkov zamestnávateľa vykonávajúcich uvedené rizikové práce, za ktorých uhrádza príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie povinne.

Fyzická osoba, ktorá dosiahne dôchodkový vek, môže poberať dôchodkový príjem až z troch zdrojov:

1. Sociálna poisťovňa jej bude vyplácať dôchodok z priebežného systému (prvý pilier).
2. V prípade, ak vstúpila do systému starobného dôchodkového sporenia(druhý pilier), dôchodok jej bude vyplácaný aj z prostriedkov, ktoré si ako sporiteľ nasporila na osobnom dôchodkovom účte, a to v závislosti od toho, ako tieto prostriedky dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) zhodnotila investovaním. Z prvého piliera sa však jej dôchodok primerane zníži.
3. Doplnkový dôchodkový príjem bude doplnková dôchodková spoločnosť (DSS) vyplácaťúčastníkovi, ktorý sporil na osobnom účte finančné prostriedky v systéme doplnkového dôchodkového sporenia (tretí pilier), ktoré DDS investovala za účelom zhodnotenia.

 

Po ukončení obdobia sporenia (investovania) vypláca doplnková dôchodková spoločnosť za zákonom ustanovených podmienok tieto dávky:

 • doplnkový starobný dôchodok vo forme:
  • doživotného doplnkového starobného dôchodku,
  • dočasného doplnkového starobného dôchodku, 
 • doplnkový výsluhový dôchodok vo forme:
  • doživotného doplnkového výsluhového dôchodku,
  • dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
 • jednorazové vyrovnanie, 
 • odstupné.

Na Slovensku v súčasnosti ponúka svoje služby týchto päť doplnkových dôchodkových spoločností:

 • AEGON, d.d.s., a.s.
 • AXA d.d.s., a.s. 
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. 
 • ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 
 • Stabilita, d.d.s., a.s. 

Doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje dva druhy fondov:

 • Príspevkový doplnkový dôchodkový fond, ktorého majetok môžu tvoriť akciové, dlhopisové, peňažné a iné investície.
 • Výplatný doplnkový dôchodkový fond, ktorého majetok môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového rizika.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje prehľad hodnoty majetku, výnosnosti jednotlivých fondov a počet sporiteľov v doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré DDS spravovali k 31.12.2012 (v mil. eur), výnosnosť príspevkových doplnkových dôchodkových fondov v roku 2012 a počet účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia k 31.12.2012 s nenulovým zostatkom na osobnom dôchodkovom účte.

Doplnkové dôchodkové spoločnosti k 31.12.2012

DDS
Podiel na trhu
Čistá hodnota majetku v d.d.f.
(v mil. EUR)
Výnosnosť
d.d.f. v roku 2012
Spolu počet
účastníkov a poberateľov
Príspevkové
d.d.f.
Výplatné
d.d.f.
Spolu
d.d.f.
Axa, d.d.s., a.s.
12,5% 161,9 0,5 162,4 6,3% 120 907
DDS Tatra banky, a.s.
30,8% 384,0 16,7 400,7 5,5% 179 091
ING Tatry–Sympatia, d.d.s., a.s.
37,3% 472,8 12,4 485,2 7,3% 275 690
Stabilita, d.d.s., a.s.
19,4% 218,0 34,7 252,7 10,4% 108 343
Spolu
- 1 236,7 64,3 1 301,0 4,8% 731 578

Zdroj: MPSVaR, 2012

Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár