I. pilier   |   II. pilier   |   III. pilier

II. pilier


Starobné dôchodkové sporenie predstavuje kapitalizačný, tzv. druhý pilier dôchodkového systému, v ktorom sú finančné prostriedky sporiteľov spravované dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS).

Účelom starobného dôchodkového sporenia je spolu so starobným poistením (t.j. spolu s I. pilierom) zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým pre prípad jeho úmrtia.

Systém starobného dôchodkového sporenia je príspevkovo definovaný, t. j. výška dôchodkovej dávky bude závislá od zaplatených príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len "príspevky") na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa, od zhodnotenia týchto príspevkov a od pravdepodobnosti dožitia sa vekux+1...n  určenej na základe úmrtnostných tabuliek.

Fyzické osoby, ktoré po prvýkrát vstupujú na trh práce a stávajú sa poistencami v systéme sociálneho poistenia, sa môžu počas šiestich mesiacov rozhodnúť, či:

1. zostanú výlučne v prvom pilieri (t. j. v priebežnom jednopilierovom systéme - sociálne poistenie),
 • ktorý je spravovaný výlučne Sociálnou poisťovňou,
 • kde je poistné vo výške 18 % z vymeriavacieho základu platené len do priebežného systému,
 • kde bude dôchodok vyplácaný výlučne zo Sociálnej poisťovne, alebo
2. využijú možnosť zapojiť sa do druhého piliera, ktorý reprezentujú osobné dôchodkové účty sporiteľov v DSS, kde
 • nastáva zmena pomeru odvodov 14 % : 4 % - (14 % ostáva v Sociálnej poisťovni a ďalšie 4 % postúpi Sociálna poisťovňa na osobný dôchodkový účet sporiteľa v DSS),
 • bude dôchodok vyplácaný z dvoch zdrojov - časť dôchodku z prvého piliera a časť z druhého piliera.

Od 1. septembra 2012 až do 31. januára 2013, t.j. po dobu 5 mesiacov, sa celý pilier opätovne otvára. Na sporiteľov, ktorí sa rozhodnú vystúpiť sa bude pozerať, ako keby nikdy neboli v II. pilieri. Zároveň však do II. piliera budú môcť vstúpiť tí, ktorí o to prejavia záujem.


Fyzické osoby, ktoré využijú túto druhú možnosť, si môžu vybrať jednu zo šiestich DSS, ktoré na Slovensku pôsobia, a to:

 • AEGON d.s.s., a.s.
 • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (zlúčila sa s Prvou dôchodkovou sporiteľňou)
 • AXA d.s.s., a.s. (predtým Winterthur d.s.s., a.s., Credit Suisse Life & Pensions d.s.s., a.s.)
 • DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. (bývalá ČSOB d.s.s., a.s.)
 • ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (zlúčila sa s DSS Sympatia-Pohoda)
 • VÚB Generali d.s.s., a.s.

Sporiteľ, ktorý splní podmienky ustanovené zákonom č. 43/2004 Z. z., bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov:

I. pilier - Sociálna poisťovňa
mu bude vyplácať primerane znížený dôchodok z priebežného systému.
|
|
|
II. pilier- Dôchodok mu bude vyplácaný aj z prostriedkov, ktoré si nasporil na svojom osobnom dôchodkovom účte, a jeho výška bude závisieť od toho, ako tieto prostriedky dôchodková správcovská spoločnosť zhodnotila investovaním.

Za obdobie prispievania do druhého piliera, bude dôchodok z prvého piliera, t.j. dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou, znížený o primeranú časť (pomernú časť, o ktorú bolo znížené poistné na dôchodkové poistenie).

Je dôležité, aby si sporite uvedomil, že štát mu negarantuje vyplácanie dôchodkov z druhého piliera a sporiteľ by si mal uvedomovať riziko straty a znehodnotenia jeho prostriedkov v prípade nenaplnenia jeho očakávaní zo strany dôchodkových správcovských spoločností. 

Centralizovaný výber príspevkov sa realizuje prostredníctvom verejnoprávnej inštitúcie - Sociálnej poisťovne, ktorá je povinná previesť ich na osobné dôchodkové účty sporiteľov v DSS. Príspevky sú súkromným vlastníctvom sporiteľa a v prípade jeho smrti sa stávajú predmetom výplaty osobe určenej sporiteľom v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení alebo dedenia. Fyzické osoby, na ktoré sa úspory po zomretých sporiteľoch prevedú, si ich môžu vybrať v hotovosti alebo uložiť na vlastný osobný dôchodkový účet v DSS.

Každá dôchodková správcovská spoločnosť vytvára a spravuje jeden dôchodkový fond v každej schéme. V súčasnosti existujú dve schémy: a) garantovaná schéma a b) negarantovaná schéma. V každej tejto schéme má dôchodková správcovská spoločnosť povinnosť vytvoriť a spravovať aspoň jeden fond. To znamená, že zo zákona správca vytvára a povinne spravuje aspoň:

 • jeden Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
  • majetok môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového rizika, pričom správca má povinnosť garantovať minimálne 0% zhodnotenie vložených príspevkov po započítaní poplatkov za sledované obdobie. Toto sledované obdobie je 10 rokov a každý rok začína plynúť nové 10-ročné obdobie, aby sa pokryli príspevky nových sporiteľov garančným mechanizmom.
 • jeden Akciový negarantovaný dôchodkový fond
  • hodnota peňažných a dlhopisových investícií môže tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku a správca nemá povinnosť garantovať určitú mieru zhodnotenia vložených príspevkov.

Správca má právo na vytváranie iných dôchodkových fondov, pričom musí v štatúte jasne uviesť, či ide o garantovaný alebo negarantovaný dôchodkový fond.

Podmienky vyplácania starobného dôchodku formou programového výberu s doživotným dôchodkom alebo formou doživotného dôchodku ak dovŕšil najmenej dôchodkový vek a získal najmenej 10 rokov starobného dôchodkového sporenia.

Programový výber s doživotným dôchodkom je forma vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplenní niektorých zákonov. Dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má sporiteľ uzavretú zmluvu o dôchodkovom sporení alebo ktorú mu určila sociálna poisťovňa  vypláca starobný alebo predčasný dôchodok ako disponibilný prebytok počas obdobia programového výberu a príslušná poisťovňa vypláca doživotný starobný ako i predčasný dôchodok. Disponibilný prebytok sa urči ako rozdiel medzi aktuálnou hodnotou osobného dôchodkového účtu sporiteľa a sumou potrebnou na zakúpenie doživotného  starobného alebo predčasného dôchodku vyplácaného príslušnou poisťovňou. Príslušná dôchodková správcovská spoločnosť prevedie peňažné prostriedky na osobný dôchodkový účet sporiteľa, ktorý má vedený v poisťovni na základe zmluvy o budúcej zmluve , ktorú sporiteľ uzatvoril s poisťovňou. Po nadobnutí prostriedkov poisťovňa je povinná uzatvoriť zmluvu o vyplácaní doživotného predčasného alebo starobného dôchodku so sporiteľom.

Obdobie programového výberu su určí sporiteľ v žiadosti o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a trvá najmenej jeden mesiac.

Doživotný dôchodok je forma vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, pri ktorej príslušná poisťovňa vypláca doživotný dôchodok.

Príslušná dôchodcovská správcovská spoločnosť prevedie peňažné prostriedky alebo iné aktíva z osobného dôchodkového účtu sporiteľa na účet príslušnej poisťovni, s ktorou sporiteľ uzavrel zmluvu o budúcej zmluve. Po nadobudnutí aktív je poisťovňa povinná uzatvoriť so sporiteľom zmluvu o vyplácaní doživotného dôchodku.

Nasledujúca tabuľka ukazuje počet sporiteľov rozdelených podľa jednotlivých DSS k 31.12. 2012.

DSS Spolu Podiel
AEGON, d.s.s., a.s. 181 231 12,4%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 459 320 31,4%
AXA d.s.s., a.s. 371 164 25,4%
Poštová banka d.s.s., a. s. 94 314 6,4%
ING d.s.s., a.s. 146 626 10,0%
VÚB Generali d.s.s., a.s. 209 861 14,3%
Spolu 1 462 516 100,0%

Zdroj: MPSVaR, 2012

Nasledujúca tabuľka ukazuje sumu nasporených finančných prostriedkov rozdelených podľa jednotlivých fondov, ktoré spravovali DSS k 31.12. 2012 v mil. eur.

DSS Dlhopisový Zmiešaný Akciový Indexový Spolu Podiel
AEGON, d.s.s., a.s. 79,90 117,66 356,34 0,23 553,13 10,1%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 195,58 514,18 1 055,35 1,78 1 766,89 32,3%
AXA d.s.s., a.s. 216,86 307,14 920,06 2,22 1 446,28 26,4%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 51,98 74,69 177,51 0,27 304,45 5,6%
ING d.s.s., a.s. 62,66 168,72 368,57 0,31 600,26 11,0%
VÚB Generali d.s.s., a.s. 147,12 254,93 404,52 0,88 807,45 14,7%
Celková výška majetku 753,10 1 437,32 3 282,35 5,69 5 478,46 100,0%
Percentuálny podiel 13.7% 26,2% 59,9% 0,1% 0,1%  

Zdroj: MPSVaR, 2012

Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár