I. pilier   |   II. pilier   |   III. pilier

I. pilier


Systém dôchodkového poistenia je priebežne financovaný (prvý pilier), dávkovo definovaný a jeho podstatou je jeho úzka previazanosť na ekonomickú aktivitu občanov a ich príjem. Výška dôchodku poistenca sa odvíja od dosiahnutého obdobia dôchodkového poistenia, výšky vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období a veku, v ktorom poistenec odchádza do dôchodku.

Dôchodkové poistenie tvoria samostatné, osobitne financované podsystémy, ktoré vykonáva Sociálna poisťovňa:

 • starobné poistenie zamerané na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia a
 • invalidné poistenie určené pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca, ako aj pre prípad úmrtia.
 • rezervný fond solidarity je určený na dávky, na ktorých úhradu nie je dostatok finančných prostriedkov v príslušnom základnom fonde. Je určený na ochranu sporiteľov, v prípade, že nedochádza k odvodom zo strany zamestnávateľa.
Z dôchodkového poistenia sa podľa zákona o sociálnom poistení za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú dôchodkové dávky:
 • zo starobného poistenia: http://virtualnadss.umb.sk/intra/uploadfolder/152/obrazky/1.png
  • starobný dôchodok,
  • predčasný starobný dôchodok,
  • vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
  • sirotský dôchodok,
 • z invalidného poistenia:
  • invalidný dôchodok,
  • vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
  • sirotský dôchodok.

Základnými inštitútmi dôchodkového poistenia, ktoré tvoria obsah dávkovej schémy a majú vplyv na nárok na jednotlivé dôchodkové dávky, sú všeobecný vymeriavací základ, obdobie dôchodkového poistenia, priemerný osobný mzdový bod, dôchodková hodnota a dôchodkový vek.

Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok.

Obdobím dôchodkového poistenia je:
 • obdobie povinného dôchodkového poistenia,
 • obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia,
 • obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak toto obdobie policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa § 40 až 45 a § 101 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • obdobie poberania invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku, ak invalidný dôchodok priznala a vypláca Sociálna poisťovňa,
 • obdobie, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie podľa § 142 ods. 3 zákona o sociálnom poistení, t. j. obdobie, kedy mala fyzická osoba prerušené poistenie, kedy bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov, alebo sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku),
 • obdobie, ktoré bolo získané pred 1. januárom 2004 ako doba zamestnania a náhradná doba.

Obdobím dôchodkového poistenia zamestnanca s nepravidelným príjmom (§ 4 ods. 2 zákona o sociálnom poistení) nie je obdobie, v ktorom bol povinne dôchodkovo poistený a nemal vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie.

Priemerný osobný mzdový bod sa určí ako podiel súčtu osobných mzdových bodov vypočítaných za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období. Priemerný osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Dôchodková hodnota vyjadruje peňažnú hodnotu jedného osobného mzdového bodu. Dôchodková hodnota platná k 31. decembru kalendárneho roka sa upravuje od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka indexom, ktorý sa určí ako podiel priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka a priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok kalendárneho roka dva roky predchádzajúceho kalendárnemu roku, od ktorého sa dôchodková hodnota upravuje. Takto určená suma dôchodkovej hodnoty platí vždy od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka. Aktuálna dôchodková hodnota, ktorá sa použije na výpočet dôchodkovej dávky, je dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu dôchodkovej dávky.

Dôchodkový vekje všeobecne ustanovený na 62 rokov veku poistenca a platí jednotne pre mužov aj ženy; pokiaľ muži už v súčasnosti odchádzajú v 62 rokoch, ženy dosiahnu jednotný dôchodkový vek 62 rokov až v roku 2024.

Dôchodkové poistenie je v súčasných podmienkach charakterizované ako povinné zákonné poistenie, t. j. účasť na tomto poistení vzniká osobám majúcim určené právne postavenie priamo zo zákona, bez ohľadu na ich vôľu. Zákon o sociálnom poistení však umožňuje aj dobrovoľné dôchodkové poistenie, na ktoré sa môže prihlásiť akákoľvek fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ak má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.

Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár