Dlhopisové garantované dôchodkové fondy   |   Zmiešané negarantované dôchodkové fondy   |   Akciové negarantované dôchodkové fondy   |   Indexové negarantované dôchodkové fondy   |   Riziká spojené s investovaním v dôchodkových fondoch

Dôchodkové fondy


Každá DSS podľa zákona vytvára a spravuje aspoň jeden dôchodkový fond, ktorý je súčasťou jednej z dvoch schém: garantovanej a negarantovanej.

V roku 2013 sa bude meniť počet a štruktúra dôchodkových fondov tak, aby boli dodržané zákonné podmienky fungovania dôchodkových fondov, t.j. aby správca ponúkal v každej schéme aspoň jeden zákonom požadovaný fond, t.j.:

 1. Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond v garantovanej schéme,
 2. Akciový negarantovaný dôchodkový fond v negarantovanej schéme.

Tieto zmeny nastanú po 1. máji 2013, kedy bude ukončený presun sporiteľov do garantovanej schémy v prípade, že dôchodkovej správcovskej spoločnosti nedoručia podpísané vyhlásenie o zotrvaní v negarantovanej schéme. Toto vyhlásenie je prílohou č. 4 zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Tlačivo "Vyhlásenia" je možné stiahnuť TU.

V súčasnosti dôchodkové správcovské spoločnosti ponúkajú tieto dôchodkové fondy:

  1. Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond (aktívna správa)
  2. Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond (aktívna správa)
  3. Akciový negarantovaný dôchodkový fond (aktívna správa)
  4. Indexový negarantovaný dôchodkový fond (pasívna správa)

DSS nesmú vytvárať iné DF ako tie, ktorých vytvorenie a správu povolila NBS. Od 1.9. 2012 je stanovená len koncepcia fondov a to v zmysle garantovanej a negarantovanej schémy. Počet fondov je úplne v réžii samotných dôchodkových správcovských spoločností a preto v roku 2013 očakávajte výrazné zmeny v počte fondov smerom nadol.

 

Kľúčovú úlohu pri definovaní investičných stratégií a zároveň pre schopnosť sporiteľa posúdiť uplatnenú investičnú správu budú mať kľúčové dokumenty, ktoré musia byť súčasťou každého dôchodkového fondu. Týmito kľúčovými dokumentmi sú:

 1. Štatút,
 2. Informačný prospekt.

Štatút a informačný prospekt dôchodkového fondu základné dokumenty, v ktorých je definovaná investičná stratégia správcu pri správe majetku fondu.

Každá zmena štatútu a informačného prospektu fondu musí byť schválená Národnou bankou Slovenska. Sporiteľ by mal veľmi pozorne sledovať akékoľvek zmeny v týchto dokumentoch, pretože dokáže objaviť prípadné nezrovnalosti medzi proklamovanou a skutočnou (schválenou) investičnou stratégiou fondu.

Dôchodkový fond tvorí majetok z týchto zdrojov:
- príspevkov sporiteľov a penále,
- majetok nadobudnutý z týchto príspevkov a penále ich investovaním,
- výnosy z majetku nadobudnutého z príspevkov a penále,
- majetok nadobudnutý z výnosov z majetku nadobudnutého z príspevkov a penále.

 

Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár