Dôchodkové správcovské spoločnosti


Dôchodkovú správcovskú spoločnosť (správcu) treba vnímať ako komerčný subjekt finančného trhu, ktorého si sporitelia "najali" ako profesionála na správu vlastných úspor kumulovaných na osobných dôchodkových účtoch. Z osobných dôchodkových účtov správca investuje prostriedky v rámci dôchodkového fondu podľa definovanej (a zákonom regulovanej) investičnej stratégie do finančných nástrojov.

Podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pod pojmom dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) rozumie akciová spoločnosť so sídlom na území SR, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska (NBS).

Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje sporiteľom nasledovné služby:

 

 • vedie osobný dôchodkový účet sporiteľa, pričom sporiteľ môže mať maximálne dva osobné dôchodkové účty investujúce do dvoch dôchodkových fondov, z ktorých jeden je vždy dlhopisový dôchodkový fond (úprava účinná od 1. 4. 2012)
 • spravuje minimálne dva rôzne dôchodkové fondy, pričom jeden je dlhopisový garantovaný a jeden akciový negarantovaný. DSS môže vytvárať aj iné fondy, avšak musia spĺňať garantovanú alebo negarantovanú schému. (úprava účinná od 1. 9. 2012)
 • raz za rok bezplatne zasiela výpis z osobného dôchodkového účtu
 • pravidelne aktualizuje zákonom stanovené informácie, napr. aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky (AHDJ), stav na osobnom dôchodkovom účte, mesačné správy o vývoji majetku, polročné a ročné správy o hospodárení,  (úprava účinná od 1. 4. 2012) a od 1.1.2013 už nie je povinná zverejňovať vývoj benchmarku,
 • za svoje služby DSS účtuje poplatky (odplata za správu dôchodkového fondu,odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu a odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde), ktorých výška je obmedzená zákonom.

Sporitelia si v II. pilieri môžu vybrať služby jednej zo šiestich dôchodkových správcovských spoločností, ktoré v súčasnosti spravujú celkovo 24 dôchodkových fondov (od 1.4.2013 sa očakáva zmena v počte fondov):

 1. AEGON d.s.s., a.s. (http://www.aegon.sk)
 2. Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (http://dss.allianzsp.sk/)
 3. AXA d.s.s., a.s. (http://www.axa.sk/dochodkove-sporenie/starobne/vyhody)
 4. Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. (www.dsspabk.sk)
 5. ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (http://www.ingdss.sk/dss-sk/)
 6. VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (http://www.vubgenerali.sk/)

V podmienkach slovenského kapitalizačného piliera je nutné chápať, že správcovia vykonávajú tzv. všeobecnú správu úspor. Tá je definovaná investičnou stratégiou platnou pre príslušný dôchodkový fond, pričom zamestnanci správcu realizujú investičnú stratégiu priamo prostredníctvom nákupu a predaja finančných nástrojov (dlhopisy, akcie, ETF (verejne obchodované fondy), podielové fondy, peňažné poukážky, deriváty finančného trhu a iné finančné nástroje) do porfólia dôchodkového fondu. Všeobecná správa úspor sa vyznačuje relatívnej lacnejšou správou (nižšie poplatky), menej aktívnou správou úspor (využívajú sa dlhodobé stratégie "nakúp a drž" a pasívne investičné stratégie) a v dlhodobom horizonte pravdepodobne môže viesť k nižšej miere výkonnosti.

Vo vyspelejších kapitalizačných pilieroch sa často využíva špecializovaná správa úspor. Špecializovaná správa úspor je založená na riadení investičných stratégií, ktoré si správca "nakupuje" od vysoko-špecializovaných investičných firiem realizujúcich ich vlastné obchodné stratégie (obchodníci s cennými papiermi, aktívne riadené podielové fondy, hedge fondy a podobne). Tieto stratégie sú vysoko aktívne a úloha správcu je tak zostaviť portfólio z obchodných stratégií "najatých" investičných firiem. Špecializovaná správa úspor sa vyznačuje vysoko aktívnymi stratégiami, je relatívne drahšia (vyššie poplatky naviazané najmä na výkonnosť stratégií cez high-water mark princíp) a v dlhodobom horizonte má terndenciu viesť k dosiahnutiu vyššej výkonnosti.

 

Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár