Metodológia správy Virtuálnej d. s. s., a. s.


Metodológia realizácie výskumu a vývoja "Virtuálnej, d.s.s, a.s." je založená na týchto rámcoch:

 1. objektívnosť výskumných výstupov,
 2. nestrannosť a akademická sloboda riešiteľského tímu,
 3. vnútorná oponentúra výskumných výstupov medzi členmi tímu,
 4. maximalizácia reálnych podmienok fungovania.

 

Vstupné parametre pre fungovanie "Virtuálnej, d.s.s., a.s." vychádzajú z metodologického predpokladu znevýhodnenia postavenia "Virtuálnej, d.s.s., a.s." na trhu starobného dôchodkového sporenia. Znevýhodnené postavenie na trhu sa pri nastavení vstupných parametrov odráža nasledovne:

 • náklady prevádzky "Virtuálnej, d.s.s., a.s." predpokladajú trhový podiel vo výške 27%,
 • výnosy prevádzky "Virtuálnej, d.s.s., a.s." predpokladajú trhový podiel vo výške 25%.

 

Vstupné parametre fugnovania "Virtuálnej, d.s.s., a.s." sú nasledovné:

 • Počet sporiteľov "Virtuálnej, d.s.s., a.s." k 1. 4. 2012 = 366.000 (podiel na trhu vo výške 25% podľa údajov NBS k 30. 6. 2011), z toho:
 1. počet sporiteľov v dlhopisovom dôchodkovom fonde = 18.117 (5%)
 2. počet sporiteľov v zmiešanom dôchodkovom fonde = 108.702 (30%)
 3. počet sporiteľov v akciovom dôchodkovom fonde = 235.521 (64%)
 4. počet sporiteľov v indexovom dôchodkovom fonde = 3.660 (1%)
 • Výška spravovaného majetku (NAV) "Virtuálnou, d.s.s., a.s." k 1. 4. 2012 = 1.032.670.553 € (podiel na trhu vo výške 25% podľa údajov NBS k 30. 6. 2011), z toho:
 1. výška NAV v dlhopisovom dôchodkovom fonde = 51.117.192 €
 2. výška NAV v zmiešanom dôchodkovom fonde = 306.703.154 €
 3. výška NAV v akciovom dôchodkovom fonde = 664.523.501 €
 4. výška NAV v indexovom dôchodkovom fonde = 10.326.706 €

Za účelom prevádzky „Virtuálnej, d.s.s., a.s.“ sa vychádza zo vstupného parametra príjmovej štruktúry sporiteľov tak, aby vážený priemer počtu sporiteľov a výšky odvedených príspevkov na osobné dôchodkové účty boli na úrovni priemeru za celé odvetvie starobného dôchodkového sporenia. Za účelom správy osobných dôchodkových účtov virtuálnych sporiteľov sa vytvoria tri socioekonomické profily sporiteľov v súlade s príjmovými kvantilmi vyhlasovanými Štatistickým úradom Slovenskej republiky ku koncu kalendárneho roka predchádzajúcemu roku tvorby profilov sporiteľov. Socioekonomické profily budú následne priemerované aritmetickým priemerom podľa údajov Sociálnej poisťovne k rovnakému dátumu.

Počet sporiteľov sa v priebehu prevádzky „Virtuálnej, d. s. s., a. s.“ nebude meniť. Príspevky virtuálnych sporiteľov budú pravidelne poukazované v príslušnej výške stanovenej legislatívou podľa zvolených príjmových kvantilov na dôchodkové účty do 15. dňa v mesiaci, pričom možnosť alokovania novopripísaných príspevkov je možné až od 1. dňa nasledujúceho mesiaca.

 

Založenie a vývoj "Virtuálnej, d.s.s., a.s." je realizovaný primerane podľa ustanovení piatej časti zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zSDS“) a podľa Metodickej pomôcky NBS „Povolenie na vznik a činnosť DSS.“.

 

„Virtuálna, d. s. s., a. s.“ bude mať vypracované Stanovy upravujúce minimálne tieto oblasti:

 1. obchodné meno spoločnosti: Virtuálna, d. s. s., a. s.
 2. sídlo spoločnosti: Tajovského 10, 975 90  Banská Bystrica, Slovensko,
 3. predmet činnosti, ktorým bude výlučne riadenie investícií a obmedzená administrácia v rozsahu:
  • vedenie virtuálnych osobných dôchodkových účtov sporiteľov,
  • určovania hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a stanovenie hodnoty dôchodkovej jednotky
  • rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde
  • vedenie účtovníctva dôchodkového fondu
 1. „virtuálne“ základné imanie vo výške 10.000.000 Eur splatené v plnej výške pred jej vznikom rozvrhnuté na 10 akcií s menovitou hodnotou 1.000.000 Eur
 2. orgány Spoločnosti a ich pôsobnosť, ktorými budú:
  • valné zhromaždenie Spoločnosti – akcionári spoločnosti,
  •  predstavenstvo Spoločnosti – štatutárny orgán, ktorým je vedúci riešiteľského tímu,
  • dozorná rada Spoločnosti – 3 členovia volení akcionármi,
 1. systém vnútornej kontroly naviazaný na orgány spoločnosti,
 2. riadenie rizík v dôchodkových fondoch,
 3. zásady hospodárenia spoločnosti a rozdelenia zisku,
 4. dôchodkové fondy spoločnosti.

 

V procese zakladania „Virtuálnej, d.s.s., a.s.“ budú spracované nasledovné dokumenty:

 1. účtovné výkazy a ostatné finančné výkazy pred začiatkom prevádzky (najmä individuálnu účtovnú závierku spoločnosti a riadne individuálne účtovné závierky dôchodkových fondov)
 2. štatúty dôchodkových fondov a
 3. informačné prospekty dôchodkových fondov obsahujúcich zákonné náležitosti s jasne definovaným a kvantifikovaným benchmarkom výkonnosti pre každý dôchodkový fond.

Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár